Fundusze EU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka


Działanie 1.4 Wsparcie MŚP


Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie,


Typ projektu: Rozwój MŚP


Wzrost konkurencyjności firmy TRANS FREZ Wojciech Karkut poprzez budowę i wyposażenie hali produkcyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE pn:


Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalnym w miejscowości Błonie, działki nr 411/1, 411/2

I ZAMAWIAJĄCY
Nazwa: Trans – Frez Wojciech Karkut
Adres: 39-321 Tuszyma, Biały Bór 144
NIP: 8171274228, REGON: 6180921909
Strona internetowa: www.transfrez.pl

II INFORMACJE OGÓLNE

1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest na podstawie „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, stanowiących załącznik nr 1 do uchwały nr 281/5609/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 07 marca 2017 r.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z późn. .zm.).
3. Rodzaj zamówienia – robota budowlana
4. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
9. Zamawiający nie przewiduje zaliczek.
10. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
12. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, Zamawiający może przedłużyć okres związania ofertą o następne 60 dni.

 

Dokumenty przetargowe do pobrania poniżej:

Zapytanie ofertowe_TRANSFREZ_04.04.2017

Zał_nr_1_Wzór oferty

Zał_nr_1.a kosztorys ofertowy

Zał_nr_2 oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Zał_nr_4 wzór umowy na roboty budowlane

Zał_nr_5 Wykaz osób do realizacji umowy

Zał_nr_6 Wykaz wykonanych robót